Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

 • Samenvatting

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

  • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar 
  • vrijstelling van inschrijving op een school
  • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)
 • Extra informatie

  Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

  Als een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend is voor uw kind, mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot uw kind 6 jaar wordt. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

  Vrijstelling inschrijving op een school

  In de volgende gevallen kunt u vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen: 

  • Psychische en lichamelijke klachten bij uw kind.
  • Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt.
  • Uw kind gaat in het buitenland naar school.
  • U leidt een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

  De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

  Vrijstelling van schoolbezoek 

  Soms kan uw kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij:

  • ziekte;
  • schorsing;
  • een religieuze feestdag;
  • een huwelijk;
  • een uitvaart.

  De leerplicht

  1. Uw kind mag vanaf de dag waarop het 4 jaar oud wordt naar het primair onderwijs.
  2. De volledige leerplicht begint bij 5 jaar. Zodra uw kind 5 jaar wordt, moet hij of zij op de eerste dag van de volgende maand naar school.

  De volledige leerplicht (alle door-de-weekse dagen naar school) kan op twee manieren eindigen

  1. Aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.
  2. Als uw kind aan het eind van het schooljaar tenminste twaalf schooljaren op school heeft gezeten vanaf het vijfde levensjaar.

  Kwalificatieplicht

  De leerplicht is bedoeld om jongeren in de schoolbanken te houden totdat ze voldoende opleiding hebben om een goede baan te kunnen vinden. De leerplicht kan dit echter niet afdwingen. Vandaar dat op de leerplicht de kwalificatieplicht volgt.

  Wie na de leerplichtperiode niet voldoende opleiding heeft of geen diploma heeft, is tot de leeftijd van 18 jaar verplicht een startkwalificatie te behalen. Een startkwalificatie is een havo-, vwo-, of mbo niveau 2, 3 of 4 diploma. De kwalificatieplicht betekent niet dat de betrokkene 5 dagen per week in de schoolbanken moet blijven. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

  Uw kind hoeft niet naar school wanneer het vrijstelling van de leerplicht heeft. Er zijn drie soorten vrijstelling mogelijk. Dit zijn vrijstelling tot inschrijving, vrijstelling van schoolbezoek en vrijstelling voor leerlingen tot 6 jaar.

  Vrijstelling tot inschrijving

  Er zijn vier omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat leerplichtigen zijn vrijgesteld van inschrijving op een school

  1. Ongeschiktheid op lichamelijke of psychische gronden. Als uw kinderen lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn op een school te zitten.
  2. Bezwaar tegen de richting van alle bestaande scholen. Volgens u (ouder/verzorger) is er geen school die voldoet aan uw godsdienst- of levensovertuiging.
  3. Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland.
  4. U leidt een trekkend bestaan en uw kinderen reizen mee. U bent bijvoorbeeld schipper, kermisexploitant of circusmedewerker.

  Vrijstelling tot schoolbezoek

  Bij ziekte, religieuze feestdagen en gewichtige omstandigheden kunt u toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Onder gewichtige omstandigheden worden bijvoorbeeld verstaan: een huwelijk of begrafenis van bloedverwanten of aanverwanten of een verhuizing van het gezin. Ook als u geen mogelijkheid heeft om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. Voor vakanties krijgt uw kind maximaal tien dagen per jaar extra vrij. Deze dagen mogen niet in de eerste twee weken na de zomervakantie vallen. Dit alles, met uitzondering van ziekte, wordt ook wel bijzonder verlof genoemd.

 • Wat heb ik nodig?

  Vrijstelling inschrijving op een school

  • Bij psychische en lichamelijke klachten: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.
  • Als u vindt dat geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt: een verklaring waarin u uitlegt waarom dit zo is.
  • Als uw kind in het buitenland op school zit: een verklaring van de directeur van de buitenlandse school.

  Vrijstelling van schoolbezoek

  Als u verlof aan de directeur van de school moet vragen: bewijsstukken die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.

  Vrijstelling tot inschrijving

  1. Bij ongeschiktheid op lichamelijke of psychische gronden heeft u een verklaring nodig van een arts, pedagoog of psycholoog. De gemeente wijst de deskundigen aan.
  2. Bij bezwaar tegen richting van alle scholen moet u bij de kennisgeving aan de leerplichtambtenaar een verklaring meesturen waaruit blijkt waarom u bezwaar heeft tegen alle scholen in de omgeving.
  3. Bij bezoeken van een school in het buitenland moet u bij de kennisgeving aan de leerplichtambtenaar een verklaring meesturen van de directeur van de school in het buitenland. Uit die verklaring moet blijken dat uw kind daar is ingeschreven en de school bezoekt.
  4. Bij ouders met een trekkend bestaan heeft u een vrijstelling van rechtswege. Dat wil zeggen dat de vrijstelling, opschorting of beëindiging vanzelf plaatsvindt, dus zonder formaliteiten.

  Bijzonder verlof

  1. Uw schriftelijke verzoek meenemen. Het formulier kunt u krijgen op school.
  2. Bewijsstukken (bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever, of overige bewijsstukken die de noodzaak van bijzonder verlof aantonen).

   Overig

  1. Als de school gesloten is, of als uw kind de toegang is verboden of ontzegd, is het niet nodig dat u of uw kind het initiatief tot vrijstelling neemt.
  2. Als uw kind ziek is, moet u, als u weet wat uw kind mankeert, bij de kennisgeving aangeven om welke ziekte het gaat.

   

Pagina opties