Jeugdhulp

 • Samenvatting

  De gemeente moet jeugdhulp geven aan kinderen en ouders die dit nodig hebben. Denk aan problemen bij het opgroeien of opvoeden. 

 • Extra informatie

  De gemeente kan u of uw kind algemene hulp bieden. Deze algemene hulp kunt u direct krijgen. De gemeente kan u of uw kind ook specifieke hulp bieden. Voor specifieke hulp moet u een aanvraag doen met het formulier dat u van de gemeente krijgt.

  De gemeente biedt de volgende vormen van jeugdhulp: 

  Persoonlijke verzorging

  Voor kinderen tot 18 jaar die zichzelf niet of onvoldoende kunnen verzorgen. Bijvoorbeeld bij het:

  • wassen, tandenpoetsen en scheren;
  • aan- en uitkleden of het aanbrengen van prothesen;
  • eten en drinken of medicijnen innemen;
  • naar het toilet gaan (aanleggen van een urinaal, verwisselen van incontinentiemateriaal);
  • wisselen van lighouding of zithouding.

  Iemand anders doet dit dan voor ze. Waar mogelijk leert uw kind om dit zelf te doen.

  Begeleiding

  Voor kinderen tot 18 jaar die niet of onvoldoende met hun beperking of aandoening kunnen omgaan. Het doel is dat uw kind met individuele of groepsbegeleiding zoveel mogelijk zelfstandig wordt. De begeleiding kan zich ook richten op de andere gezinsleden. Of op het dagelijks reizen naar de dagbesteding. Begeleiding is vaak onderdeel van een pakket aan jeugdhulp.

  Verblijf in een instelling

  Voor kinderen tot 18 jaar met een beperking, aandoening of stoornis. De gemeente regelt tijdelijke hulp en zorg in een instelling. De instelling is een beschermde woonomgeving waar altijd begeleiding is. 

  Voorwaarden begeleiding of verblijf in een instelling

  Uw kind kan in aanmerking komen voor begeleiding of verblijf in een instelling wanneer er sprake is van:

  • problemen bij opgroeien of opvoeden
  • een (licht) verstandelijke beperking
  • een zintuiglijke beperking (zoals doof- of blindheid)
  • een lichamelijke beperking
  • een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)
  • een psychische aandoening of stoornis

  Pleegzorg: vrijwillig of via de rechter 

  Voor kinderen tot 18 jaar die niet meer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente zorgt voor pleegouders waar uw kind gaat wonen. Dit kan ook alleen in weekenden, in vakanties of overdag zijn. De pleegouders verzorgen dan uw kind en voeden uw zoon of dochter op. Uw kind blijft bij de pleegouders zolang dat nodig is. 

  • Bij vrijwillige pleegzorg overlegt u samen met uw kind en hulpverleners of uw kind bij pleegouders gaat wonen.
  • Als de rechter bepaalt dat pleegzorg nodig is, is uw toestemming niet altijd nodig. De rechter bepaalt hoelang uw kind bij de pleegouders blijft.
 • Wat moet ik doen?

  • Als u een kind hebt waarvoor u hulp nodig hebt, meldt u dit bij de gemeente.
  • U geeft de gemeente alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind nodig heeft.
  • U voert een gesprek met de gemeente en deskundigen over de situatie van uw kind. U geeft tijdens dit gesprek aan waar u hulp bij nodig hebt.
  • Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van de gemeente. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke.
  • Als u specifieke hulp kunt krijgen, doet u daarvoor een aanvraag. U krijgt hiervoor een formulier van de gemeente. De gemeente beslist of u de specifieke hulp krijgt.
  • Tijdens de aanvraag laat de gemeente u weten of u in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met dit pgb kunt u de specifieke jeugdhulp zelf inkopen. 
 • Hoe lang duurt het?

  • Algemene hulp kunt u meestal direct krijgen.
  • Als u een aanvraag voor specifieke hulp hebt gedaan, ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken. 
 • Tips

  Zijn er wijzigingen in uw situatie? Geef deze dan zo snel mogelijk door, bijvoorbeeld:

  • U gaat verhuizen
  • U kiest voor een andere zorgaanbieder
  • U wilt de hulp stopzetten

  U kunt dit schriftelijk doorgeven aan:

  Gemeente Druten
  Sociaal Team
  Postbus 1
  6650 AA Druten

  Ook kunt u mailen naar sociaalteam@druten.nl

  Vertrouwenspersoon

  We vinden het belangrijk dat u goede zorg en ondersteuning krijgt. Toch gaat er ook wel eens iets fout. Of ontstaat er een meningsverschil. Vindt u het lastig om zaken die u dwars zitten te bespreken met de gemeente, uw zorgaanbieder of het sociaal team? Dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

  Wat doet een vertrouwenspersoon?

  De vertrouwenspersoon

  • luistert en denkt met u mee
  • geeft informatie en advies
  • bemiddelt bij klachten en onvrede

  De vertrouwenspersoon houdt zich aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en aan het protocol kindermishandeling.

  Hoe werkt het?

  Heeft u behoefte aan contact met een vertrouwenspersoon? Neem dan contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), telefoon 088 555 1000. Of vul het contactformulier op de website van het AKJ. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het inschakelen van een vertrouwenspersoon.

  Wordt mijn privacy gewaarborgd?

  Er gebeurt niets buiten u om. Een vertrouwenspersoon maakt wat u vertelt nooit openbaar. Tenzij u iets verteld dat gevaarlijk is voor u of de mensen om u heen. De vertrouwenspersoon bespreekt dan met u hoe hiermee wordt omgegaan. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Hij of zij werkt niet voor de gemeente, zorgaanbieder of het sociaal team.

  Privacy

  Voor sommige producten of diensten heeft de gemeente persoonlijke gegevens van u nodig. De gemeente Druten gaat hier zorgvuldig mee om.

  Wat zijn persoonlijke gegevens?

  Persoonlijke gegevens zijn gegevens die direct of via een omweg over u gaan. Er zijn verschillende soorten persoonlijke gegevens. De meest bekende gegevens zijn uw naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonlijke gegevens. Gevoelige gegevens als uw afkomst, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonlijke gegevens genoemd. Deze gegevens worden extra beschermd.

  Wat doet de gemeente Druten of het Sociaal Team met uw persoonlijke gegevens?

  De gemeente of het Sociaal Team heeft uw persoonlijke gegevens nodig om te bepalen of u hulp of ondersteuning krijgt. Maar ook voor de betaling zijn persoonlijke gegevens nodig. Soms bepaalt bijvoorbeeld uw huisarts of u hulp krijgt. De gemeente is dan verantwoordelijk voor de betaling en heeft ook daarvoor persoonlijke gegevens nodig. De gemeente gebruikt niet meer gegevens dan nodig is. En ook niet zomaar voor een ander doel. De gemeente bewaart uw persoonlijke gegevens goed en veilig.

  Tevredenheidsonderzoek

  De gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks te meten hoe tevreden inwoners zijn over de hulp die zij vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugwet  (hebben) ontvangen. Voor dit onderzoek gebruikt de gemeente alleen de gegevens die nodig zijn om inwoners voor dit onderzoek uit te nodigen. Bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens. U hoeft niet mee te werken aan dit onderzoek.

  Hoe is mijn privacy beschermd?

  De gemeente is bij haar optreden, dus ook in het kader van de Wmo 2015, gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet biedt algemene regels over uw privacy en bepaalt bijvoorbeeld dat niet meer informatie verzameld mag worden dan noodzakelijk is. En dat deze ook niet zomaar verspreid mag worden. Het medisch beroepsgeheim van artsen is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Hierin staat bijvoorbeeld dat de gemeente uw medisch dossier niet mag inzien zonder uw toestemming. Tenslotte legt de gemeente Druten privacyregels vast in convenanten die het optreden van het Sociaal Team regelen.

Pagina opties