Jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg (ggz)

 • Samenvatting

  Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar (en in bepaalde gevallen tot 23 jaar). Het gaat om kinderen die psychische problemen hebben waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen. Voorbeelden zijn:

  • autisme,
  • ADHD,
  • verslaving of
  • depressie

  Jeugd-ggz is erop gericht deze problemen te verhelpen of te voorkomen dat ze erger worden.

  Als u een kind hebt dat hulp nodig heeft dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke hulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de hulp te krijgen.

 • Extra informatie

  • De gemeente kan behandelingen thuis aanbieden of op locatie, bijvoorbeeld op een school. Soms gebeurt dat ook in een kliniek. Bijvoorbeeld door uw kind overdag een behandeling te laten volgen in de kliniek. Of door uw kind een bepaalde tijd op te nemen in de kliniek.
  • De gemeente kan uw kind ook een cursus laten volgen. Dat is vooral geschikt voor kinderen met lichte psychische problemen.
  • De gemeente kan u ook een persoonsgebonden budget geven. U kunt de hulp voor uw kind dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.
 • Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat hulp nodig is bij de psychische problemen van uw kind.
  • U geeft de gemeente alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
  • U voert een gesprek met de gemeente en deskundigen over de situatie van uw kind.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

  Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van de gemeente. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke. Het kan zijn dat u voor de hulp eerst een aanvraag moet doen. U krijgt hiervoor een formulier van de gemeente.

 • Hoe lang duurt het?

  Algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Als u een aanvraag voor jeugd-ggz gedaan hebt, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken.

 • Tips

  Zijn er wijzigingen in uw situatie? Geef deze dan zo snel mogelijk door, bijvoorbeeld:

  • U gaat verhuizen
  • U kiest voor een andere zorgaanbieder
  • U wilt de hulp stopzetten

  U kunt dit schriftelijk doorgeven aan:

  Gemeente Druten
  Sociaal Team
  Postbus 1
  6650 AA Druten

  Ook kunt u mailen naar sociaalteam@druten.nl

  Vertrouwenspersoon

  We vinden het belangrijk dat u goede zorg en ondersteuning krijgt. Toch gaat er ook wel eens iets fout. Of ontstaat er een meningsverschil. Vindt u het lastig om zaken die u dwars zitten te bespreken met de gemeente, uw zorgaanbieder of het sociaal team? Dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

  Wat doet een vertrouwenspersoon?

  De vertrouwenspersoon

  • luistert en denkt met u mee
  • geeft informatie en advies
  • bemiddelt bij klachten en onvrede

  De vertrouwenspersoon houdt zich aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en aan het protocol kindermishandeling.

  Hoe werkt het?

  Heeft u behoefte aan contact met een vertrouwenspersoon? Neem dan contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), telefoon 088 555 1000. Of vul het contactformulier op de website van het AKJ. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het inschakelen van een vertrouwenspersoon.

  Wordt mijn privacy gewaarborgd?

  Er gebeurt niets buiten u om. Een vertrouwenspersoon maakt wat u vertelt nooit openbaar. Tenzij u iets verteld dat gevaarlijk is voor u of de mensen om u heen. De vertrouwenspersoon bespreekt dan met u hoe hiermee wordt omgegaan. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Hij of zij werkt niet voor de gemeente, zorgaanbieder of het sociaal team.

  Privacy

  Voor sommige producten of diensten heeft de gemeente persoonlijke gegevens van u nodig. De gemeente Druten gaat hier zorgvuldig mee om.

  Wat zijn persoonlijke gegevens?

  Persoonlijke gegevens zijn gegevens die direct of via een omweg over u gaan. Er zijn verschillende soorten persoonlijke gegevens. De meest bekende gegevens zijn uw naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonlijke gegevens. Gevoelige gegevens als uw afkomst, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonlijke gegevens genoemd. Deze gegevens worden extra beschermd.

  Wat doet de gemeente Druten of het Sociaal Team met uw persoonlijke gegevens?

  De gemeente of het Sociaal Team heeft uw persoonlijke gegevens nodig om te bepalen of u hulp of ondersteuning krijgt. Maar ook voor de betaling zijn persoonlijke gegevens nodig. Soms bepaalt bijvoorbeeld uw huisarts of u hulp krijgt. De gemeente is dan verantwoordelijk voor de betaling en heeft ook daarvoor persoonlijke gegevens nodig. De gemeente gebruikt niet meer gegevens dan nodig is. En ook niet zomaar voor een ander doel. De gemeente bewaart uw persoonlijke gegevens goed en veilig.

  Tevredenheidsonderzoek

  De gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks te meten hoe tevreden inwoners zijn over de hulp die zij vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugwet  (hebben) ontvangen. Voor dit onderzoek gebruikt de gemeente alleen de gegevens die nodig zijn om inwoners voor dit onderzoek uit te nodigen. Bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens. U hoeft niet mee te werken aan dit onderzoek.

  Hoe is mijn privacy beschermd?

  De gemeente is bij haar optreden, dus ook in het kader van de Wmo 2015, gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet biedt algemene regels over uw privacy en bepaalt bijvoorbeeld dat niet meer informatie verzameld mag worden dan noodzakelijk is. En dat deze ook niet zomaar verspreid mag worden. Het medisch beroepsgeheim van artsen is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Hierin staat bijvoorbeeld dat de gemeente uw medisch dossier niet mag inzien zonder uw toestemming. Tenslotte legt de gemeente Druten privacyregels vast in convenanten die het optreden van het Sociaal Team regelen.

Pagina opties