Boom kappen

 • Samenvatting

  Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom of het voor de eerste keer knotten van een boom.
  Alleen de eigenaar van een boom kan een ontheffing kapverbod aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

  Het kappen of stevig snoeien van een boom of houtopstand op uw terrein is toegestaan zonder omgevingsvergunning als de boom of houtopstand:

  Website Omgevingsloket online

 • Extra informatie

  Monumentale en waardevolle bomen

  Voor het kappen of stevig snoeien van een monumentale of waardevolle boom is wel een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning voor het kappen van een monumentale of waardevolle boom verleent de gemeente slechts bij uitzondering. Een reden daarvoor kan zijn:

  • de boom staat op een locatie waar een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang speelt;
  • de boom vormt acuut een gevaar voor de omgeving.
  • Lijst waardevolle bomen Druten

  Wet natuurbescherming

  De wet natuurbescherming geldt voor het bos, maar ook voor andere houtopstanden zoals houtwallen, struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoen. U heeft met de wet natuurbescherming te maken als:

  • de houtopstand buiten de 'bebouwde kom Boswet' ligt;
  • de houtopstand groter is dan 10 are (1.000 vierkante meter) of het gaat om bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer.
 • Wat moet ik doen?

  Omgevingsloket online

  Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een kapvergunning of aanlegvergunning nodig heeft. De kapvergunning heet hier overigens een 'omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden'. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Vergunning voor het kappen aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • het soort boom
  • hoeveel bomen u wilt kappen
  • de plek waar de boom staat
  • waarom u de boom wilt kappen
  • eventueel aanvullend onderzoek (extra)

  Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuurt u ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.

  Kapmelding volgens de wet natuurbescherming

  Voor het kappen of stevig snoeien van een boom of houtopstand die onder de wet natuurbescherming valt, doet u een kapmelding. Deze dient u in bij de Provincie Gelderland.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

 • Tips

  Als u een ontheffing kapverbod aanvraagt, dan kunnen derden bezwaar tegen de eventuele verlening van de ontheffing indienen. Overleg eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van een boom.

Pagina opties