Asbest verwijderen

 • Samenvatting

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

  Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Extra informatie

  Weet u niet zeker of een bepaald materiaal asbest bevat? Kijk op de asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

  Toezicht en handhaving

  De gemeente houdt toezicht op sloopwerkzaamheden en asbestverwijdering. Maar de gemeente is niet de enige toezichthoudende en handhavende instantie. Naast de gemeente hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen de Arbeidsinspectie) en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen ook toezichtsbevoegdheden. Gemeentelijke opsporingsambtenaren en politie hebben daarnaast bevoegdheden om strafrechtelijk te handhaven, bijvoorbeeld bij sloop- of asbestverwijderingswerkzaamheden die niet gemeld zijn of bij het zelf verwijderen van asbesthoudende materialen die niet onder de regeling voor particulieren valt.

 • Wat moet ik doen?

  Sloopmelding

  Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen. Deze melding doet u online via de site van de Omgevingsdienst regio Nijmegen.

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u met de werkzaamheden wilt beginnen. Soms kunt u ook uiterlijk 5 werkdagen van tevoren de melding doen. Dit kan in de volgende gevallen:

  • U verwijdert als particulier hechtgebonden geschroefd asbest tot een maximum van 35m2 (bijvoorbeeld de bekende golfplaat).
  • U voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

  Na de sloopmelding

  De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat uw melding volledig is. Is uw melding niet volledig, dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel volledig, dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Start en einde werkzaamheden melden

  Minimaal 2 werkdagen voordat u met de asbestverwijdering begint, moet u dit melden bij de gemeente. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meldt dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u de werkzaamheden afgerond hebt.

  Als gemeente Druten stellen wij kosteloos een veiligheidsset beschikbaar en voorzien wij u van een werkomschrijving zodat het verwijderen van de asbesthoudende platen zo veilig mogelijk gebeurt.

 • Wat heb ik nodig?

  Voor werkzaamheden waarbij asbest verwijderd wordt, anders dan de particuliere regeling, hebt u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit rapport moet worden opgesteld door een SC 540 gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Deze kunt u vinden op de website van stichting Ascert. Dit mag niet hetzelfde bedrijf zijn als het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren.

  Bij de melding geeft u verder de volgende gegevens:

  • naam en adres eigenaar van het pand dat asbest bevat
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • kadastraal nummer
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de vrij te komen afvalstoffen
 • Wat kost het?

  Aan de sloopmelding zijn geen kosten verbonden. Maar wanneer u een asbestinventarisatierapport moet aanleveren bij de sloopmelding, dan zijn deze kosten voor u.

  Met een goedgekeurde melding kunt u het asbest aanleveren bij de milieustraat in Druten. Lees ook de extra informatie van de milieustraat over de voorwaarden voor het aanleveren van asbest en de kosten daarvan(tarievenlijst onder categorie 6).

 • Hoe lang duurt het?

  4 weken na uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloop. Dit geldt voor grotere saneringen en mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

  Hebt u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen en begint de termijn opnieuw.

 • Tips

  Meer informatie

  Wilt u asbesthoudende toepassingen verwijderen en twijfelt u over de bestaande dakbedekking of dakbeschot, neemt u dan gerust contact op met medewerkers van de gemeente Druten, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Zij geven u advies of maken een afspraak met u om de situatie ter plaatse te komen beoordelen.

Pagina opties