Pagina opties

Groter

Collecte

 • Samenvatting

  Collectevergunning

  Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

  Bij de beoordeling van de aanvraag wordt onderscheid gemaakt tussen landelijke collectes met vaste collectedata, die voorkomen in het landelijk (doorlopende) collecteplan van het Centraal Bureau Fondsenwerving, en de overige collectes. Voor collectes die niet in het landelijk collecteplan staan, wordt alleen vergunning verleend voor periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland. De zogenaamde vrije periodes.

  Online collectevergunning aanvragen

  De snelste manier om uw collectevergunning aan te vragen is online met DigiD of eHerkenning. Het voordeel is dat u ieder moment dat het u uitkomt de vergunning kunt aanvragen.

    Online collectevergunning aanvragen met DigiD

    Online collectevergunning aanvragen met eHerkenning

  Melding collecte

  Diverse landelijke organisaties hebben een doorlopende vergunning, zodat zij niet elk jaar opnieuw een vergunning hoeven aan te vragen. Wel moet door deze organisaties een melding worden gedaan.

    Online melding collecte doorgeven met DigiD

    Online melding collecte doorgeven met eHerkenning

  Collectestaat

  Na afloop van de collecte levert u een collectestaat in bij de gemeente. Hierop staat een overzicht van de opbrengsten. De gegevens worden op het jaaroverzicht van het Centraal bureau fondsenwerving (CBF) vermeld.

    Online collectestaat doorgeven met DigiD

    Online collectestaat doorgeven met eHerkenning

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

  Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

  • De vrije periodes kunt u zien op de website van het cbf, www.cbf.nl, collecterooster.

  De opbrengst van de collecte moet binnen 14 dagen na afloop van de collectetermijn te worden verantwoord bij de gemeente door middel van een door de leiding ondertekende collectestaat. Deze collectestaat kunt u online invullen.

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden € 30 legeskosten in rekening gebracht (tarief 2019).

  Let op! Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor het houden van niet-commerciële activiteiten of evenementen door organisaties worden geen leges geheven.

  Onder organisaties worden verstaan: een organisatie zonder winstoogmerk, die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, culturele aard of tot bevordering van het algemeen belang waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Extra informatie

  De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster en toetst uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

  Ook voor het werven van donateurs heeft u een collectevergunning nodig. De vergunningen voor textiel (kleding) inzameling worden 1x per 4 jaar verleend door de gemeente Druten aan 4 verschillende organisaties per jaar die het CBF keurmerk hebben. De vergunningen voor textielinzameling zijn al verleend van de periode 2016 tot en met 2019.

  De collectevergunning stelt voorwaarden aan het collecteren, onder meer de plaats en tijd waarop gecollecteerd mag worden. Indien de vergunning wordt toegekend, dienen de personen die collecteren zich te kunnen legitimeren en een kopie van de vergunning te kunnen tonen.